Den Mentale Tandbørste har gennem mange års arbejde med ledelse- og organisationsudvikling baseret på præstationspsykologisk grundteori erfaret betydningen af, at kunne gå hele vejen i udvikling af ønsket adfærd, – hvilket betyder, at vi med analyser kan afdække udviklingsbehov, – og med træning og coaching opnå personlig og kulturel adfærds forandring, – støttet af systemisk og strukturelt re-design.

Den Mentale Tandbørste arbejder på det individuelle og teambaserede plan med psykologisk coaching og terapi, for at styrke forståelse af egen personlighed, selvværd og selvtillid, – og stærkt nok til at kunne udvikle ønsket og positivt udviklende adfærd for sig selv og andre.

Den Mentale Tandbørste har gennem deling af viden, metoder og erfaringer anvendt i Danmark såvel som internationalt, udviklet denne helheds baserede kompetence for organisationer såvel som individer.

3 fokusområder i programmet er:

 • Ledelse- og organisationsudvikling, – forstærkning og udviking af grundlaget for sunde præstationskulturer
 • Stress mestring og forebyggelse, – lederudvikling, analyse og terapi.
 • Den Mentale Tandbørste tilbyder en abonnement ordning for organisationer og medarbejdere, hvor virksomhederne kan vælge et modulært abonnement system:
  1. Psykologisk forebyggelse og coaching for stressramte medarbejdere.
  2. Ledercertificering og psykologisk coaching.
  3. Organisations analyse, ledercertificering og psykologisk coaching.

Vi har gennem vor praksis erfaret et meget stærkt behov hos vore klienter for en grundlæggende anderledes tilgang til arbejdsbetinget stress og sygdoms håndtering.

Vore erfaringer og indsigter sat sammen, har således understreget behovet for håndtering af arbejdsmæssige ubalancer. Vi kalder det arbejdsmæssig ubalance og ikke stress, fordi Stress er et livsbeting. Stress opfattes idag for det meste som en sygdom.

For at forebygge ubalancer er det vigtigt, at tage udgangspunkt i, hvordan der gennem ledelse skabes balance mellem medarbejderens kapacitet og daglige præstation.

Organisationsmæssigt er der er et åbenbart værdi- og brandmæssigt behov for at udvikle sunde præstationskulturer. Vore mange præstationsanalyser fortæller at:

 • uklare individuelle aftalte mål og indsatser,
 • mangelfuld individuel opfølgning, feedback og coaching,
 • utilstrækkelig individuel involvering og indflydelse på konstant udvikling af arbejdsprocessernes effektivitet,
 • ledelsen opleves som mest optaget at producere og kommunikere løsninger,- i stedet for at stille opgaver og støtte frembringelse af løsninger gennem og med størst mulig involvering af medarbejdere,
 • ledelsen opleves som for korttids- og drift fokuserede og at ledelsen for let ændrer prioriteter og fokus.

Der er dokumenterede effekter på bl.a. arbejdsglæde, tilfredse familier, sygefravær, antal fejl, præcision i leverancer, arbejdstid for levering af job-done, innovation, bundlinje m.m.s, om kan hentes ved at fokusere de førnævnte områders udvikling 

Det er vigtigt, at organisationer og virksomheder bidrager aktivt til, at flytte fokus fra sygdom til sundhed, fra helbredelse til forebyggelse.

Sundhed i betydningen, – at der gennem hensigtsmæssig ledelse, baseret på en grundforståelse af det arbejdende menneskes sunde præstationsbetingelser,  opnåes en styrkelse af de samlede værdier og præstationer i virksomheden.

En nylig analyse foretaget af EU om “Cost of work related stress” fortæller bl.a.:

Mennesker i ubalance

I dag har Danmark over 430.000 personer der er sygdomsmeldte med indikationen stress. Den langt overvejende del er arbejdsrelateret. Den kan vi gøre noget aktivt ved.

Vi vil tilbyde vore kompetencer, således at virksomhederne styrker evnen til at leve op til arbejdsmiljølovens ansvars forståelse, som siger at ledelsen og lederen har ansvaret for at forebygge og håndtere sygefravær og stress på arbejdspladsen.

Hvad kan/vil vi tilbyde?

 • at sikre der udvikles og implementeres en Stress politik – vi konstaterer, at der sjældent findes en sygdoms- og stress politik
 • at sikre Stress politikkens grundfilosofi, værdier og aktiviteter er formuleret ud fra et sundheds syn på præstationer, fremfor som i dag, at stress og håndteringen heraf baserer sig på et sygdomssyn
 • en abonnementsordning, der i forskellige variationer støtter virksomheden med, at forebygge usunde balancer i arbejdspræstationen hos medarbejdere og ledere og som gennemføres åbent og i en positivt anerkendt form, fremfor som i de fleste ordninger i dag, – at der abonneres på forskellige ordninger, hvor medarbejderen kan konsultere sygeplejerske og læge og derfra blive henvist til behandling
 • en rapportering der løbende opsummerer iagttagelser og erfaringer, der kan bidrage til yderligere udvikling, såvel organisatorisk-, ledelses- og jobmæssigt, fremfor at der ikke findes opgørelser af tilfældene og deres behandlings effekter
 • en abonnementsordning der er uafhængig af organisationers kultur og art, da den tager sit udgangspunkt i det sunde menneske og dets ønske om at levere nyttige og betydende arbejdsindsatser,

Etisk grundlag

Det er altid medarbejderen, der bestemmer hastighed i terapi og behandling.

Alt hvad der arbejdes med og tales om, er strengt fortroligt, og vil ikke kunne viderebringes i personlig form til nogen eller noget sted.